Nie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników budynku. To dlatego naszym Klientom proponujemy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi zarówno w dużych miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, jak i mniejszych miejscowościach.

Kompleksowe usługi w tym zakresie pozwalają skupić się na osiąganiu realnych korzyści biznesowych bez konieczności zajmowania się administrowaniem wspólnotą. Wchodzący w skład naszego zespołu specjaliści, a także w pełni profesjonalne firmy, z którymi współpracujemy są gwarancją rzetelnego wykonywania obowiązków w każdym aspekcie zarządzania osiedlami czy spółdzielniami mieszkaniowymi.

Pracując dla naszych Klientów wykonujemy szereg czynności, w tym m.in. obsługę w trzech językach obcych (angielski, niemiecki i rosyjski), przygotowywanie budżetu wspólnoty, windykacja należności, realizacja bieżących zgłoszeń konserwacyjnych.

 

Pełen zakres czynności administracyjnych znaleźć można poniżej:

 • obsługa i administrowanie nieruchomościami z uwzględnieniem korespondencji w językach obcych (j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. śląski),
 • rejestracja w urzędzie skarbowym oraz uzyskanie numeru NIP,
 • rejestracja w urzędzie statystycznym oraz uzyskanie numeru REGON,
 • założenie konta bankowego,
 • podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów, tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi,
 • przygotowanie budżetu wspólnoty,
 • przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego,
 • przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego zmodernizowanie,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – aktualizacja bieżąca,
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat – za pomocą specjalistycznego oprogramowania
 • wybór ubezpieczyciela budynku – posługujemy się renomowanymi brokerami ubezpieczeniowymi zbierającymi oferty z całego rynku ubezpieczeniowego
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej a także opłat zaliczkowych za media, rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów – według prawomocnej uchwały,
 • aktualizacja naliczeń za media w przypadku zmiany wysokości ich cen,
 • wystawianie zawiadomień o zmianie wysokości opłat,
 • realizacja głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (przypadek szczególny w ustawie o własności lokali),
 • przygotowywanie informacji o podjętych uchwałach,
 • windykacja należności,
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali,
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od użytkowników i właścicieli lokali,
 • sporządzanie rozliczenia finansowego oraz corocznego planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty,
 • bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty, opcjonalnie jeden lub dwóch właścicieli dokonuje akceptacji przelewów,
 • przygotowanie zakresu sprzątania nieruchomości,
 • wybór kontrahenta świadczącego usługi sprzątania (bieżące sprzątanie części wspólnych w tym chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym oczyszczanie chodników, podjazdów i ciągów komunikacyjnych ze śniegu i błota, utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowania odpadów bytowo-komunalnych kubły, kontenery, śmietniki), – forma atrakcyjna dla wspólnoty,
 • wybór wykonawcy przeglądów określonych Prawem Budowlanym, – współpracujemy na stałe z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, które gwarantują atrakcyjne ceny przeglądów, oraz profesjonalne wykonanie zleconego zadania,
 • wybór dostawcy usług konserwacji i bieżących napraw nieruchomości oraz urządzeń technicznych,
 • sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i Dozoru Technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja,
 • wywieszanie flag w święta państwowe,
 • koordynowanie prac zleconych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • wybór opieki księgowej, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowanie planu kont dla Wspólnoty Mieszkaniowej księgowanie dokumentów dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną, w tym faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe, przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach i przychodach utrzymania nieruchomości wspólnej, księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości, a także księgowanie analityczne na poszczególne lokale, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.