Kto może zarządzać nieruchomościami?

24 października 2022

Jakie uprawnienia musi posiadać zarządca nieruchomości?

Do 31. grudnia 2013r. każdy, kto chciał wykonywać ten zawód, musiał spełniać szereg wymogów koniecznych do otrzymania państwowej licencji zawodowej. Zgodnie z nimi kandydat był zobowiązany:

  • posiadać wykształcenie wyższe,
  • ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami bądź studia z pokrewnym programem kształcenia,
  • przedstawić zaświadczenie o niekaralności,
  • odbyć przynajmniej półroczne praktyki zawodowe.

Wraz z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej zniesiono konieczność posiadania uprawnień do wykonywania tego zawodu. Jednocześnie w miejsce państwowych licencji pojawiły się szkolenia oraz systemy licencjonowania prowadzone przez federacje zrzeszające zarządców nieruchomości, takie jak KIGN, PFRN, PPRN, PFSZN, PFZN czy PFOZiAN. Organizacje te z reguły wymagają od kandydatów:

  • posiadania przynajmniej średniego wykształcenia,
  • zaakceptowania kodeksu etyki zawodowej obowiązującej w danej federacji,
  • odbycia stosownego kursu kwalifikacyjnego, kończącego się egzaminem.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości po 01. stycznia 2014r.?

Obecnie zawód ten wykonywać może każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, która opłaci ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działań związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

To z kim podpiszemy umowę, zależy więc wyłącznie od nas i naszej czujności. Z pewnością warto szukać podmiotów, które przed 2014r. posiadały państwową licencję bądź też rozpoczynając swoją działalność już po deregulacji uzyskały branżową licencję od jednego z polskich stowarzyszeń zawodowych.